Användarvillkor för S-mobil

Dessa användarvillkor tillämpas på användningen av appen med namnet S-mobil.

S-mobil är en mobilapp som är avsedd för ägarkunderna i S-gruppen och S-Bankens kunder. Appen innehåller tjänster som hänför sig till ägarkundsrelationer samt kundrelationer med S-Banken och LokalTapiola.

S-mobiltjänsten tillhandahålls av S-Banken Ab och Centrallaget för Handelslagen i Finland (SOK). S-Banken svarar för bank- och placeringsfunktionerna i appen och SOK för funktionerna Min egen butik och ABC-mobiltankning. LokalTapiola ansvarar som annan tjänsteleverantör för appens försäkringsavsnitt.

För att börja använda hela S-mobil ska du registrera dig med bankkoder till S-Banken. Om du registrerar dig med en identifieringsmetod som tillhandahålls av andra godkända leverantörer av identifieringstjänster får du enbart tillgång till de tjänster som tillhandahålls av SOK. Den som registrerar sig med en annan tjänsteleverantörs koder ska uppge e-postadress och mobiltelefonnummer i S-gruppens ägarkunds- och kundregister.

Övriga villkor som tillämpas på S-mobil

Utöver dessa villkor tillämpas följande villkor på S-mobil:

  • Bankfunktionen: S-Bankens villkor för digitala tjänster, som du har godkänt separat och S-Bankens produktvillkor
  • Innehåll som hänför sig till ägarkundsrelationen: ägarkundsavtalet och reglerna för S-gruppens ägarkundssystem

Du ska också beakta nätoperatörers, utrustningstillverkares och eventuella andra parters villkor när det gäller deras tjänster. Villkoren kan vara en förutsättning för användning av S-mobil och tjänsterna.

Ansvar för S-mobil och dess innehåll

Leverantörerna av S-mobiltjänsten, dvs. S-Banken och SOK, förbehåller sig rätten att göra ändringar i S-mobil och att när som helst stänga appen helt eller delvis av giltigt skäl. Tjänsteleverantörerna ansvarar för de tjänster som de tillhandahåller och som används med hjälp av S-mobil enligt avtalsvillkoren för de aktuella tjänsterna. Störningar eller avbrott i nätförbindelserna kan inverka på uppgifternas och innehållets aktualitet och visning i S-mobil. Leverantörerna av S-mobiltjänsten ansvarar inte för skador som orsakas av en tjänst som produceras av andra tjänsteleverantörer och inte heller för att en annan tjänsteleverantörs tjänst är tillgänglig utan avbrott.

Leverantörerna av S-mobiltjänsten ansvarar inte för de tjänster och inte heller för den marknadsföring eller den övriga information på andra tjänsteleverantörers webbplatser eller i andra tjänster som länkar i S-mobil leder till.

Ansvaret för den marknadsföring och reklam som görs via S-mobil ligger på den aktör som marknadsför och gör reklam för produkten eller tjänsten.

I S-mobil visas slutsumman av ägarkundshushållets samtliga bonusköp för huvudmedlemmen i ett ägarkundshushåll. Övriga personer i ägarkundshushållet ser en sammanfattning av ägarkundshushållets bonusköp och endast slutsumman av sina egna bonusköp. Siffrorna märkta med asterisk (*) i appen är ungefärliga och grundar sig på uppskattningar. Tjänsteleverantörerna ansvarar inte för uppskattningarnas (t.ex. Bonus att vänta, icke erhållen betalningssättsförmån) exakthet.

Utveckling av tjänsten

Leverantörerna av S-mobiltjänsten utvecklar S-mobil utifrån användningshistoriken. Den information som användningshistoriken ger kan också användas i marknadsföringen till kunderna samt för att styra och utveckla innehållet i S-mobil.

Kundregister

De uppgifter som visas i S-mobil grundar sig bland annat på uppgifter i S-Bankens kundregister, S-gruppens ägarkunds- och kundregister samt LokalTapiolas kundregister samt försäkrings- och ersättningsregister.

De registeransvariga hanterar de register som de upprätthåller enligt de principer som framgår av registerbeskrivningarna. Registerbeskrivningarna finns tillgängliga enligt följande:

Datasäkerhet

När du har registrerat dig som användare i S-mobil och loggat in godkänner du att S-mobil är tillgänglig för dig utan separat ny inloggning tills du loggar ut ur appen. För att se dina bank- eller försäkringsuppgifter ska du identifiera dig på det sätt som överenskommits med banken.

För att kunna göra banktransaktioner eller godkänna avtal måste du alltid använda bankkoder enligt avtalsvillkoren för banktjänster.

Förvara den enhet som du är inloggad i S-mobil med omsorgsfullt. Om du förlorar den enhet som du är inloggad i S-mobil med eller om det i övrigt finns en risk för eller misstanke om att S-mobil används orättmätigt, ska du kontakta S-Bankens Spärrtjänst för bankkoder (telefonnumret finns i S-mobil, kodtabellen och på www.s-banken.fi) och be spärrtjänsten att spärra tjänsten.

Immateriella rättigheter

Samtliga immateriella rättigheter som hänför sig till S-mobil, såsom varumärken, nätkoder, upphovsrätter och eventuella patent, tillhör tjänsteleverantörerna. 

Uppgifter om tjänsteleverantören S-Banken

Företagets namn S-Pankki Oy
S-Banken Ab
S-Bank Ltd
FO-nummer 2557308-3
Hemort Helsinki, Suomi
Postadress S-Banken Ab
PB 77
00088 S-GRUPPEN
Besöksadress Flemingsgatan 34
00510 HELSINGFORS
Telefon 010 768 011

Uppgifter om tjänsteleverantören SOK 

Företagets namn Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta (SOK)
Centrallaget för Handelslagen i Finland (SOK)
FO-nummer 0116323-1
Hemort Helsingfors, Finland
Postadress PB 1
00088 S-GRUPPEN
Besöksadress Flemingsgatan 34
00510 HELSINGFORS
Telefon 010 768 011


Tjänsteleverantörerna och FO-numren relaterade till försäkringarna anges i användarvillkoren för den tjänst som tillhandahålls av LokalTapiola

Forum och tillämplig lag

Tvister om dessa tjänster behandlas i den tingsrätt i vars domsaga tjänsteleverantören har sin hemort eller dess förvaltning huvudsakligen sköts, eller i den tingsrätt i Finland i vars domsaga kunden har sin hemort eller permanenta bostad. Om kunden inte är bosatt i Finland behandlas tvisterna i den tingsrätt som hör till den domsaga där tjänsteleverantören har sin hemort eller dess förvaltning huvudsakligen sköts. På dessa tjänster tillämpas Finlands lag.

BÖRJA ANVÄNDA S-MOBIL

1

Ladda ned S-mobil-appen via din appbutik.

3

Ta appen i bruk med dina webbankskoder. Då du loggar in med dina personliga webbankskoder till S-Banken får du tillgång till alla tjänster i S-mobil.

HAR DU NÅGRA FRÅGOR?

Svar hittar du här.