Reglerna för S-gruppens ägarkundsystem

1.3.2018

1 Inledning

Handelslagets affärsidé är att producera tjänster och förmåner åt sina ägarkunder. Handelslaget är ett kooperativt företag. Den kooperativa företagsformen innebär, att handelslaget ägs av ägarkunderna som utnyttjar dess tjänster och som var och en har placerat en lika stor insats i företagets kapital. Beslutsrätten i handelslaget tillkommer ägarkunderna som äger handelslaget och som är likvärdiga sinsemellan.

Resultatet av handelslagets affärsverksamhet används för utveckling av handelslagets tjänster. Om handelslaget efter detta visar överskott, kan överskottet enligt beslut av handelslaget delas ut som ränta på insatsen till medlemmar som har betalt hela sin insats, eller som utdelning i förhållande till den omfattning i vilken medlemmarna har utnyttjat tjänsterna.

Ägarkundsrelationen till handelslaget samt Bonus och de andra ägarkundförmånerna administreras via S-gruppens gemensamma ägarkundsystem, i vilket följande handelslag ingår (hemorten anges inom parentes):

Osuuskauppa Arina (Uleåborg), Etelä Karjalan Osuuskauppa (Villmanstrand), Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa (Seinäjoki), Helsingfors Handelslag Elanto (Helsingfors), Osuuskauppa Hämeenmaa (Lahtis), Jukolan Osuuskauppa (Nurmes), Osuuskauppa Keskimaa (Jyväskylä), Osuuskauppa Keula (Raumo), Koillismaan Osuuskauppa (Kuusamo), Handelslaget KPO (Karleby), Kymen Seudun Osuuskauppa (Fredrikshamn), Osuuskauppa Maakunta (Kajana), Osuuskauppa PeeÄssä (Kuopio), Pirkanmaan Osuuskauppa (Tammerfors), Pohjois Karjalan Osuuskauppa (Joensuu), Satakunnan Osuuskauppa (Björneborg), Suur-Seudun Osuuskauppa SSO (Salo), Osuuskauppa Suur-Savo (S:t Michel), Turun Osuuskauppa (Åbo) och Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslag (Kyrkslätt)

S-gruppens ägarkundsystem grundar sig på lagen om andelslag, handelslagens stadgar och principerna för kooperativ verksamhet. I dessa regler behandlas viktiga frågor som anknyter till medlemskapet i handelslaget.

Rätten till ändringar av stadgarna förbehålls.

2 Principerna för ägarkundsrelationen

Om ägarkundsrelation till handelslaget kan ansöka en person som förbinder sig att följa handelslagets stadgar och betala den i handelslagets stadgar fastställda insatsen. En ägarkund ska ha en av folkbokföringen i Finland utfärdad personbeteckning och en fast adress i Finland. Handelslaget behöver personbeteckningen bl.a. för att tillförlitligt kunna identifiera sina ägarkunder och för att kunna betala ut ränta på insatsen.

Ägarkunden har rätt att utnyttja de tjänster som handelslaget erbjuder. Då hen utnyttjar dessa tjänster kan hen tillgodoräkna sig de förmåner som gäller vid varje tidpunkt och som tillkommer hen på de villkor som handelslagets styrelse har beslutat. Handelslagets styrelse kan också fatta beslut om ändring av förmåner och deras betalningssätt.

2.1 Ägarkundsrelationen

Ägarkund kallas en person som utnyttjar S-gruppens tjänster och som är medlem i ett till ägarkundsystemet anslutet handelslag. Det lönar sig att vara ägarkund i det handelslag som verkar på ens hemort, så att man till fullo kan utnyttja de förmåner man får som ägarkund. Ägarkundförmånerna är hushållsspecifika (med undantag för rösträtten, valbarheten och rätten till ränta på insatsen, som alla är förbehållna ägarkunden).

Ägarkunden betjänas i grundläggande ärenden anslutna till ägarkundsrelationen vid vilket som helst i S-gruppens ägarkundssystem ingående handelslag, oberoende av i vilket handelslag hen själv är ägarkund.

2.1.1 Ansluta sig

Man kan ansluta sig som ägarkund på de flesta av S-gruppens verksamhetsställen. Man kan också ansluta sig som ägarkund på S-kanava, s-kanava.fi, om den som ansluter sig har tillgång till identifikationsinstrument till S-Bankens, OP-Pohjolagruppens, Nordeas, Danske Banks, Ålandsbankens, Handelsbankens, Aktias, Spar- eller Lokalandelsbankernas respektive webbank.

Den som ansluter sig som ägarkund ingår ett ägarkundsavtal. Anvisningar om anslutning får man på kundtjänstställen och på handelslagets kontor eller per telefon av handelslagets eller S-gruppens ägarkundstjänst. Blanketter finns på verksamhetsställets självbetjäningsställe.

Kunden ska alltid ge alla de grunduppgifter som efterfrågas på formuläret för ägarkundsavtal. Informationen i formuläret behandlas konfidentiellt. Ägarkundsavtalet ska fyllas i och skrivas under av den som ansluter sig som ägarkund. Det finns ingen åldersgräns för ägarkundsrelationen. Är kunden under 18 år gammal, ska avtalet undertecknas av kundens förmyndare. Den sökandes/intressebevakarens identitet kontrolleras av den anställde vid handelslaget som tar emot ansökan. Samtidigt ska den som ansluter sig betala antingen hela insatsen eller minst delinsatsen. Uppgifterna som meddelas på ägarkundsavtalet lagras i S-gruppens ägarkunds- och kundregister.

I samband med anslutningen får ägarkunden också ett S-Förmånskort (S-Förmånskortet 3.7.)

Ägarkunden har tagits upp i handelslaget då ägarkundavtalet har behandlats och den betalda insatsen har bokförts i  S-gruppens ägarkunds- och kundregister. Handelslaget har rätt att avslå ansökan om ägarkundsrelation.

2.1.2 Medlemsförteckningen

Enligt 4 kap. 14 § lagen om andelslag ska handelslaget föra en medlemsförteckning över sina ägarkunder. I medlemsförteckningen ska föras ägarkundens namn och adress, antalet andelar och datum då ägarkunden anslöt sig till handelslaget samt i förekommande fall datum då ägarkundsrelationen upphörde. Handelslaget ska också upprätthålla en förteckning över tidigare ägarkunder ända till den dag då handelslaget returnerar deras insats. Uppgifterna om ägarkundernas namn och datum då ägarkundsrelationen började och eventuellt upphörde i medlemsförteckningen ska finnas till allmänt påseende i handelslagets huvudkontor. Ägarkunder, borgenärer och andra som kan visa att deras intresse förutsätter det har rätt att ta del av också andra i registret införda uppgifter. Efter att ha ersatt kostnaderna har var och en rätt att få en kopia av förteckningen eller en del av denna till den del som beställaren har rätt att ta del av.

2.2 Insatsen

Insatsen är ägarkundens placering i handelslagets eget kapital. Då en kund ansluter sig som ägarkund till handelslaget, ska kunden ta en andel och betala handelslaget en i handelslagets stadgar fastställd insats, som är lika stor för alla. En ägarkund kan ha endast en andel i handelslaget. Om en ägarkund vill avgå ur handelslaget, får hen sin insats tillbaka på i lagen om andelslag och/eller handelslagets stadgar föreskrivet sätt. Se punkt 2.3.4.

2.2.1 Insatsens storlek

Insatsens storlek fastställs i handelslagets stadgar. Insatsen kan på i lagen om andelslag föreskrivet sätt höjas enligt beslut av handelslagets fullmäktige (eller andelsstämma).

Insatsen ska betalas in till handelslaget inom utsatt tid. Den som ansluter sig ska vid anslutningstillfället betala antingen hela insatsen eller minst delinsatsen. Resten av insatsen ska betalas in inom en tid som föreskrivs i handelslagets stadgar. Insatsens storlek är 100 €, delinsatsens 20 €. Betalningstiden för insatsen är i allmänhet två år.

2.2.2 Samla ihop till insatsen efter anslutning med delinsats

Om insatsen inte betalas i sin helhet i anknytning till anslutningen, betalas den resterande delen automatiskt av med den Bonus, Tankningsbonus och betalningssättsförmån som ägarkunden samlar och med eventuell utdelning av överskott. För ägarkunder vars insats inte har erlagts kontant i sin helhet, förs förmånerna som utbetalats i pengar till insatsen tills den är betald i sin helhet. Ägarkunden har rätt att när som helst kontant betala in den resterande delen av sin insats vid S-gruppens kundtjänstställe eller i Oma S-kanava.

Insatsen ska vara betald i sin helhet inom två år, i HOK-Elanto inom fem år, från det att personen har antagits som ägarkund. Om ägarkunden inte har betalat sin insats till fullo inom utsatt tid, får hen ett tillkännagivande om saken.

2.3 Medlemskapets upphörande

Ägarkundsrelationen kan upphöra på grund av avgång eller uteslutning.

2.3.1 Avgång

Ägarkunden kan, närhelst hen vill, avgå från handelslaget, och får då insatsen återbetald enligt lagen om andelslag och/eller handelslagets stadgar.

Ägarkunden ska meddela sin avsikt att avgå med en skriftlig anmälan om avgång, som ska fyllas i fullständigt. Med sin underskrift ger den avgående sitt samtycke till de procedurer som ansluter sig till ägarkundsrelationens upphörande och till att ägarkundsförmånerna upphör. Samtidigt ska hen lämna ifrån sig samtliga till den avslutade ägarkundsrelationen anslutna S-Förmånskorten.

Avgången träder i kraft då anmälan om avgång har tillställts något av handelslagets verksamhetsställen eller handelslagets kontor. Vid avgångsögonblicket upphör hela ägarkundshushållets rätt till samtliga ägarkundsförmåner. Rätten till de ägarkundsförmåner som S-Banken erbjuder upphör också. Om kundens kundrelation i S-Banken fortsätter efter utträdet ur handelslaget och hen inte längre ingår i något ägarkundshushåll, tillämpas på S-Bankens tjänster en servicetariff avsedd för andra än medlemmar i handelslagets ägarkundshushåll.

2.3.2 Uteslutning

En ägarkund kan uteslutas ur handelslaget om hen har underlåtit att sköta sina ur ägarkundsrelationen härrörande plikter eller om hen förorsakar handelslaget olägenhet eller skada. I praktiken förekommer uteslutning oftast i samband med insatser, som inte har betalts i sin helhet inom i stadgarna fastslagen tid. Sådana ägarkunder kan uteslutas av handelslaget.

Handelslagets styrelse beslutar om uteslutning av en ägarkund. En ägarkund delges avsikten att utesluta hen ur handelslaget och om grunden till beslutet samt om handelslagets beslutande organ minst en månad innan beslut om uteslutning ska göras. Den uteslutna ägarkunden har rätt att yrka överföring av beslutet till fullmäktigemötet (eller andelsstämman). Yrkandet ska ske inom en månad från den dag då den uteslutna ägarkunden delgavs information om uteslutningen. Delgivandet postas till ägarkundens i medlemsförteckningen antecknade adress eller till någon annan adress som handelslaget har vetskap om.

De procedurer som hänför sig till ägarkundsrelationens upphörande genomförs i tillämplig mån på samma sätt som vid avgång ur handelslaget. Vid uteslutningsögonblicket upphör hela ägarkundshushållets rätt till samtliga ägarkundsförmåner.

Vid utträdet ur handelslaget upphör ägarkundens kundrelation med S-Banken inte automatiskt, utan ska sägas upp separat. Efter ägarkundsrelationens upphörande tillämpas på de av S-Bankens tjänster som kunden använder en servicetariff avsedd för andra än medlemmar i handelslagens ägarkundshushåll.

2.3.3 Ägarkundsrelationens upphörande vid dödsfall

Ägarkundsrelationen kan också upphöra på grund av dödsfall. Dödsboet ska kontakta handelslaget innan bouppteckningen görs upp, så att insatsen vederbörligt kan antecknas i bouppteckningsinstrumentet. Ärenden som anknyter till kontot för inbetalning av förmåner ska skötas med S-Banken Ab.

Rättsinnehavarna efter en avliden ägarkund har tillsammans rätt att i ett års tid från dödsdagen använda den avlidna ägarkundens till ägarkundsrelationen knutna ekonomiska rättigheter i handelslaget. Den avlidna ägarkundens rättsinnehavare kan besluta om andelsrätten överförs till en annan person, eller om insatsen ska returneras. Den rättsinnehavare till vilken den avlidna ägarkundens andelsrätt har överförts, kan antas som medlem i handelslaget, om hen meddelar handelslaget därom inom ett år från den avlidnes dödsdag. Om den avlidne ägarkundens rättsinnehavare inte utnyttjar sin rätt inom utsatt tid, avslutas ägarkundskapet.

2.3.4 Återbetalning av insatsen

Då ägarkundsrelationen till handelslaget upphör, återbetalas den betalda insatsen så som stadgas i lagen om andelslag och/eller handelslagets stadgar. Insatsen kan återbetalas omedelbart.

2.4 Överföring av andelsrättighet

Det lönar sig alltid att vara ägarkund i handelslaget som verkar inom området där man bor. Då ägarkunden flyttar till ett annat handelslags verksamhetsområde, kan andelsrätten överföras till ett annat handelslag. Det är också möjligt att överföra andelsrätten till en annan person inom samma handelslag. Överföring till annan person förekommer oftast i fall, där överföringen sker mellan medlemmar i en och samma familj eller nära släktingar. Närmare anvisningar om överföring av andelsrätter fås vid S-gruppens kundtjänstställen.

2.5 Ändringar i ägarkundens uppgifter
Ägarkunden ska meddela handelslaget om ändringar i de uppgifter som behövs vid skötseln av ägarkundens angelägenheter. Uppgifter som ska meddelas handelslaget är bl.a. ändringar av uppgifterna om hushållet och S-Förmånskorten. För att Bonus, Tankningsbonus, betalningssättsförmånen och alla andra förmåner som betalas ut i pengar ska beräknas korrekt, ska handelslaget besitta aktuell information om personerna som ingår i ägarkundshushållet. Om ändring av S Förmånskortets egenskaper kan man ansöka bl.a. vid S-gruppens kundtjänstställen.

S-gruppens ägarkunds- och kundregister uppdateras med uppgifter om namn- och adressförändringar, som fås ur befolkningsdatasystemet för alla kunder i ägarkundshushållet. En kund som bor i ett ägarkundshushåll behöver alltså inte meddela sina adressändringar till handelslaget om hen har gjort en officiell flyttningsanmälan till befolkningsregistret och inte har något giltigt förbud mot uppdatering av kundregistret i befolkningsdatasystemet.

Uppgifterna om mobiltelefonnummer och e-postadresser som lagrats i S-gruppens ägarkunds- och kundregister kan uppdateras i Oma S kanava (www.s-kanava.fi), i S-mobil, vid S-gruppens kundtjänstställen (Prisma, större Sokosenheter, vissa S-marketenheter) eller genom att må–fr kl. 8–20 ringa S-gruppens ägarkundstjänst 010 76 5859 (0,088 €/min).


3 Ägarkundsförmånerna

3.1 De allmänna principerna för ägarkundsförmåner

Handelslaget har som syfte att producera tjänster och förmåner för sina ägarkunder och sålunda främja deras ekonomiska välstånd. Handelslagets styrelse beslutar vilka ägarkundsförmåner ska gälla och villkoren för dem.

Ägarkundsförmånerna är hushållsspecifika och beviljas endast på inköp till privathushåll. Ett hushåll har rätt till förmånerna, om en person i hushållet är ägarkund. Personliga, på ägarkundsrelationen till handelslaget baserade förmåner är den eventuella räntan på insatsen samt rösträtten och valbarheten vid valet av fullmäktige/rätten att delta i andelsstämman. Alla som ingår i ägarkundshushållet kan dessutom i regel utnyttja andra ägarkundsförmåner som produceras av S-gruppen och dess samarbetspartner. Rätten till ägarkundsförmåner träder i kraft då ägarkundsrelationen har godkänts och upphör då ägarkundsrelationen upphör eller då personen inte längre tillhör ett ägarkundshushåll.

Förmånerna som erläggs i pengar betalas ut på ett konto i S-Banken som fastställts som ägarkundens inbetalningskonto för förmåner. Sådana förmåner är Bonus, Tankningsbonus, betalningssättsförmånen, ränta på insatsen och utdelning av överskott.

3.1.1 Ägarkundshushåll

Ett ägarkundshushåll består av personerna som bor i ett och samma hushåll och som bidrar till hushållets bonusköp. Ägarkundshushållet bildas kring den person som vid anslutningen fastställs som huvudmedlem. Huvudmedlemmen ska vara ägarkund i ett handelslag. Huvudmedlemmen kan utöka ägarkundhushållet eller avföra personer från det genom att anmäla om det till handelslaget. Huvudmedlemmen ska be personen som ansluts till ägarkundshushållet ge sitt tillstånd till att dennes personuppgifter lagras i S-gruppens ägarkunds- och kundregister.

En person kan tillhöra ett enda ägarkundshushåll och bidra till ett enda hushålls bonusköp, för vilka Bonus betalas till ägarkundshushållets huvudmedlem. Man kan beställa personliga S-Förmånskort till var och en av medlemmarna i hushållet för registrering av bonusköp och för att alla ska kunna utnyttja de produkt- och tjänsteförmåner som är avsedda för ägarkunder. Rätten till S-Förmånskort upphör i och med att personen lämnar ägarkundshushållet.

3.2 Bonus och Tankningsbonus

Bonus är en på koncentration av inköp baserad köpåterbäring, som betalas till ägarkunder. I Bonus ingår en procentuell Bonus och Tankningsbonus, som betalas i cent/liter. Man får Bonus för inköp vid S-gruppens och dess samarbetspartners samtliga verksamhetsställen och Tankningsbonus för bränsleköp på  ABC, oberoende av i vilket handelslag man är ägarkund. Bonus och Tankningsbonus utgår enligt den bonustabell som tillämpas av det handelslag där ägarkundshushållets huvudmedlem är medlem. De inköp som bidrar till Bonus och Tankningsbonus som görs i ägarkundshushållet räknas ihop. Summan av bonusköpen bestämmer nivån i bonustabellen enligt vilken Bonus betalas i procent på alla inköp utom bränsleköpen; på dessa betalas Tankningsbonus i cent/liter. Bonus och Tankningsbonus är enbart för ägarkunder avsedda förmåner, som betalas ut för deras hushålls privata inköp. Bonus och Tankningsbonus betalas alltså inte till samfund, och inköp betalda med företagskort bidrar inte till Bonus eller Tankningsbonus.

3.2.1 Utbetalning av Bonus och Tankningsbonus

Handelslaget betalar månatligen in den Bonus och Tankningsbonus som samlats på kontot som fastställts som ägarkundshushållets huvudmedlems inbetalningskonto för förmåner. Om ägarkundens insats inte ännu är helt betald, bidrar Bonus och Tankningsbonus som betalas till insatsen ända tills denna är helt betald. Bonus och Tankningsbonus för månadens inköp betalas ut senast den tionde dagen påföljande månad.

Det åligger ägarkunden att kontrollera beräkningen av Bonus och Tankningsbonus (t.ex. i Oma S-kanava på www.s-kanava.fi eller i S-mobil) och försäkra sig om att alla bonusköp har beaktats i beräkningen. Handelslaget ska utan dröjsmål informeras om eventuella brister. Bonusköp som görs de sista dagarna i månaden kan eventuellt bokföras som bonusköp först nästa månad. Handelslaget och dess samarbetspartner är inte skyldiga att reda ut eller korrigera bonusköp som är över ett år gamla.

3.2.2 Att samla Bonus

Ägarkunder får Bonus på S-gruppens och partnernas över 2000 bonusverksamhetsställen över hela landet. Utom på S-gruppens kedjor och verksamhetsställen får ägarkunderna också Bonus av vissa namngivna samarbetspartner. Ytterligare information om landsomfattande och lokala samarbetspartner får man genom ägarkundskommunikationen, på det egna handelslaget, på S-kanava (www.s-kanava.fi) och på S-gruppens ägarkundstjänst.

S-gruppens egna kedjor är S-market, Prisma, Sale, Alepa, Stockmann Delikatessen, Sokos, Emotion, Marks & Spencer, Pukumies, Sokos Hotels, Radisson Blu Hotellen i Finland, Rosso, Sevilla, Fransmanni, Torero, Amarillo, Buffa, Coffee House, Presso, Public Corner, Grill it!, Trattoria och S-gruppens övriga restauranger, S-Rauta, Karla, Kodin Terra, S-gruppens bilaffärer samt ABC-trafikbutikerna och automatstationerna. Man får Bonus också på S-gruppshotellens och samarbetspartnernas semesterresor i Finland och utomlands som presenteras på S-kanava, och på S-gruppens webbutiker (Sokos, Prisma och Kodin Terra).

På bränslen, som köpts på mätarfälten vid ABC-trafikbutiker och ABC-automatstationer, betalas inte Bonus; på bränsleköp betalas Tankningsbonus (se 3.2.3. Samla Tankningsbonus) Övriga inköp på ABC bidrar till Bonus.

Utom vid verksamhetsställen i Finland, får ägarkunder Bonus med S-Förmånskortet på S-gruppens särskilt angivna verksamhetsställen utomlands.

Bonusköpstransaktionerna i rubel vid S-gruppens verksamhetsställen i Ryssland konverteras till euro till dagens kurs. De internationella kortutställarna ansvarar för konverteringen mellan olika valutor av sina respektive korttransaktioner och för valutakurserna som tillämpats. Detta kan leda till att debiteringen i euro av transaktioner på ett internationellt betalkort kan avvika något från transaktionsbeloppet som bokförs som bonusköp.

Som inköp som berättigar till Bonus räknas inköp vid S-gruppens och dess samarbetspartners bonusverksamhetsställen, dock med beaktande av särskilda villkor för samlandet av Bonus, som behandlas närmare i avsnitt 3.2.4 nedan samt på webbplatsen S-kanava. På bränslen, som köpts på mätarfälten vid ABC-trafikbutiker och ABC-automatstationer betalas Tankningsbonus.

Bonus betalas ut till ägarkundshushållets huvudmedlem. Personerna i ägarkundshushållet bidrar till hushållets bonusköp med sina egna personliga S-Förmånskort.

Alla personerna som ingår i ägarkundshushållet informeras om utbetald Bonus per e-post, om de har meddelat sin e-postadress till S-gruppens ägarkunds- och kundregister. I Oma S-kanava och S-mobil visas uppgifter om ägarkundshushållets totala bonusköp och det utbetalda bonusbeloppet. Alla personerna som ingår i ägarkundshushållet kan se en aktuell specifikation av bonusköpen i bl.a. Oma S-kanava och S-mobil. I tjänsterna ser huvudmedlemmen i ägarkundshushållet sammandragsuppgifterna om hushållets bonusköp och alla hushållets bonusköp på transaktionsnivå. De övriga personerna i ägarkundshushållet ser sammandragsuppgifterna om hushållets bonusköp och sina egna bonusköp på transaktionsnivå.

Man kan se de sammanlagda bonusköpen under den innevarande månaden i Oma S-kanava, S-mobil och verksamhetsställenas S-Förmånskortsterminaler.

3.2.2.1 Bonus som löper upp genom uppvisande av S-Förmånskortet

Man får Bonus med S-Förmånskortet (samt produkt- och tjänsteförmånerna) genom att räcka kortet till kassan i samband med betaltransaktionen. Verksamhetsstället har inte någon skyldighet att i efterskott lägga inköp som gjorts utan kort till bonusköpen. S-Förmånskortet är personligt, och får alltså användas endast av den på kortet angivna personen. Kortet får inte överlåtas åt andra.

Att visa upp S-Förmånskortet och läsa det i betalterminalen vid kassan fungerar som befullmäktigande att överföra uppgifterna om köpet till S-gruppens ägarkunds- och kundregister och att ge huvudmedlemmen i ägarkundshushållet insyn i uppgifterna om köpet på transaktionsnivå. Köp som registrerats som bonusköp syns i summan av ägarkundshushållets sammanlagda bonusköp och i specifikationerna, bl.a. i Oma S-kanava, där man också kan kontrollera uppgifterna om ägarkundshushållet. Ändringar i ägarkundshushållet ska anmälas till handelslaget, så bonusköpen kan allokeras korrekt.

3.2.2.2 Registrera Bonus med mobilterminal

Man kan registrera Bonus med en mobilterminal i stället för S-Förmånskortet, om kunden har tagit i bruk tjänsten mobilbonus i S-mobil. Kunden ska då förfoga över en mobilterminal där tjänsten mobilbonus fungerar. Efter det att tjänsten tagits i bruk, kan Bonus registreras vid kassan genom kontaktlös läsning av mobilterminalen vid betalterminalens område för kontaktlös läsning. Kontaktlös läsning av mobilterminalen vid betalterminalens område för kontaktlös läsning fungerar på samma sätt som befullmäktigande för överföring av uppgifter om köpet till S-gruppens ägarkunds- och kundregister som läsning av S-Förmånskortet.

3.2.2.3 Bonus som löper upp genom angivande av medlemsnumret

Man kan också få bonus genom att på särskilt avtalat sätt meddela sitt medlemsnummer till en tjänsteproducent som beviljar Bonus. Genom att meddela sitt medlemsnummer får man Bonus t.ex. för Elisas mobiltelefon- och bredbandsabonnemang och för de av LokalTapiolas försäkringar som berättigar till Bonus. För att kunna få Bonus måste innehavaren av avtalet vara ägarkund eller ingå i ett ägarkundshushåll. Den person i ägarkundshushållet som har ingått avtal med samarbetspartnern ska anmäla sina uppgifter till samarbetspartnern.

Bonusköp som löper upp genom angivande av medlemsnumret (bl.a. LokalTapiola, Elisa/Saunalahti, kedjorna EsyFit och LadyLine och de lokala elbolagen)  bokförs i regel som bonusköp först under de sista dagarna i månaden då fakturan betalats, eller, om fakturan har betalts mycket sent i månaden, månaden efter betalningsmånaden.

3.2.3 Samla Tankningsbonus

Tankningsbonus löper upp på bränslen, som köpts på mätarfälten vid ABC-trafikbutiker och ABC-automatstationer. Totalbeloppet av ägarkundshushållets bonusköp avgör enligt vilket steg i bonustabellen ägarkundshushållet får Bonus som betalas i procent på alla inköp utom bränsleköpen och hur många cent per liter hushållet får Tankningsbonus för sina bränsleköp.

Tankningsbonus betalas ut till huvudmedlemmen i ägarkundshushållet för hushållets alla bränsleköp som bidrar till Tankningsbonus. Personerna i ägarkundshushållet bidrar till hushållets Tankningsbonus med sina egna personliga S-Förmånskort.

Ägarkunden informeras om utbetald Tankningsbonus per e-post, om hen har meddelat sin e-postadress till S-gruppens ägarkunds- och kundregister. I Oma S-kanava, S-mobil och på S-Förmånskortsterminalen visas uppgifter om ägarkundshushållets totala bonusköp och tankade liter samt det utbetalda tankningsbonusbeloppet. Personer som ingår i ägarkundshushållet kan se en aktuell specifikation av köpen som bidragit till Tankningsbonus i bl.a. Oma S-kanava och S-mobil. I tjänsterna ser huvudmedlemmen i ägarkundshushållet sammandragsuppgifterna om hushållets bonusköp och alla hushållets bonusköp på transaktionsnivå. De övriga personerna i ägarkundshushållet ser sammandragsuppgifterna om hushållets bonusköp och sina egna bonusköp på transaktionsnivå.

3.2.4 Specialvillkor för Bonus

Det är endast ägarkundhushållets privata köp som räknas som bonusköp. Bonus beviljas inte på inköp betalda med företagskort, också om kortinnehavarens eget namn anges på kortet.

Bonus beviljas inte på inköp som betalas på basis av faktura, inte heller på avtalsprissatta produkter, om inte annat har avtalats. Bonus beviljas inte på taxfreeköp vid S-gruppens verksamhetsställen.

Den som köper S-gruppens presentkort får inte Bonus för inköpet, däremot får den som betalar inköp med presentkortet Bonus, om personen har ett S-Förmånskort.

Bonus beviljas vanligen inte på inköp av förmedlingsprodukter, t.ex. Veikkaus spel.

Bonus beviljas inte på tobaksprodukter, tobakssurrogat, röktillbehör, tobaksimitationer, elektroniska cigarretter och nikotinvätskor, på drycker som innehåller över 1,2 volymprocent etylalkohol samt på livsmedel som innehåller över 2,8 volymprocent etylalkohol, såsom sötsaker, glass och konserver.

Flaskpanten bokförs som bonusköp då kunden köper dryckförpackningarna och betalar panten. Bonus beräknas på inköpens totalbelopp, så då  dryckförpackningarna returneras, minskar flaskreturen totalbeloppet av inköpen på vilket Bonus beräknas.

Ägarkundsförmånerna vid S-gruppens restauranger är avsedda för ägarkundshushåll, inte för grupper. Produkter med ägarkundspris (vissa viner och matportioner) säljs till sådant pris endast till enskilda ägarkunder och deras bordssällskap då ägarkunden betalar notan. Ägarkunden kan få Bonus för hela bordssällskapets inköp, om hen betalar hela notan med sitt eget personliga betalningsinstrument. En gruppkund (t.ex. en person som arrangerar ett bröllop eller någon annan släktträff och betalar hela notan med sitt eget personliga betalningsinstrument eller kontant) kan få Bonus för sina inköp och utnyttja produkter till ägarkundpris, om saken har avtalats explicit i samband med beställningen.

För att försäkra sig om sin ägarkundförmån vid S-gruppens hotell, är det skäl att nämna S-Förmånskortet redan då man reserverar. Logi till ägarkundspris och Bonus förutsätter att någon i ägarkundshushållet betalar rummet med ett eget personligt betalningsinstrument (t.ex. ett rum som betalas som gåva eller logi för ett helt sällskap). För att få Bonus för logi, ska rum bokas via S-gruppens egna reserveringskanaler. Dessa är sokoshotels.fi, radissonblu.fi, Sokos Hotellens och Radisson Blu Hotellens Försäljningstjänster samt Sokos Hotellen i Finland, Tallinn och S:t Petersburg och Radisson Blu Hotellen i Finland. Ägarkunder får Bonus på logi köpt till ägarkundspris också vid betalning med voucher, om resan i fråga är av privat natur och priset fritidspris. På hotellen får ägarkunden Bonus på priserna som gäller privat resande (inte på priser som gäller företag) samt på hotellpaket. Ägarkunden får bonus på sport- och konferensresor med grupprabatt, om hen själv betalar sin andel av notan. Vid hotellen godkänns endast ett stamkundkort åt gången, så ägarkunder som använder S-Card, Club Carlson-kort eller flygbolagens kort (t.ex. Finnair Plus), får inte Bonus med S-Förmånskortet.

S-gruppens bilaffärer bidrar inköp av service, reservdelar och tillbehör till Bonus. Varje handelslag tillämpar sin egen bonuspolicy på bilköp.

För köp av bränslen vid ABC-trafikbutikerna och  automatstationerna betalas i stället för procentuell Bonus Tankningsbonus som beräknas i cent per liter enligt bonustabellen som tillämpas i ägarkundshushållets eget handelslag.

För samarbetspartnernas del iakttas de partnerspecifika särvillkor för Bonus som gäller vid varje tid. Särvillkoren finns till påseende på S-Kanava och på de samarbetspartners webbplatser som särvillkoren gäller.

3.2.5 Kontroll av bonus- och tankningsbonusdata

Ägarkunden kan granska till Bonus och Tankningsbonus anknutna uppgifter i tjänsterna Oma S-kanava och S-mobil och via S-Förmånskortsterminalerna på verksamhetsställena.

Man loggar in i Oma S-kanava med S-koden, som man skapar då man loggar in på tjänsten för första gången. För att kunna skapa koden ska man identifiera sig med bankkoder i bankernas TUPAS-tjänst eller med mobil-ID. Man kan logga in i Oma S-kanava också med S-Bankens bankkoder eller gå över till tjänsten direkt från S-Bankens webbank.

Via S-Förmånskortsterminalen får man uppgifter om ägarkundshushållets sammanlagda bonusköp. S-Förmånskortsterminaler kan man använda med S-Förmånskortet och sin egen fyrsiffriga kundkod, som kan kollas i Oma S-kanava.

Ägarkunden kan, för att kunna kontrollera betalningen av Bonus och Tankningsbonus, på anfordran vid ett kundtjänstställe få en utskrift av ägarkundshushållets sammanlagda bonusköp och den Bonus och Tankningsbonus som det samlat.

3.3 Betalningssättsförmån

Betalningssättsförmånen är en ägarkundsförmån på 0,5 procent, som beviljas på totalbeloppet av inköp vid S-gruppens verksamhetsställen i Finland som betalas med S-Förmånskortet och som omfattas av betalningssättsförmånen. Betalningssättsförmånen är handelslagets sätt att återbörda kostnadsbesparingarna som uppstår då kunderna betalar med S-Förmånskortet på S-gruppens verksamhetsställen till de ägarkundshushåll som har valt att använda S-Förmånskortet som betalningsmedel.

3.3.1 Utbetalning av den insamlade betalningssättsförmånen

Handelslaget betalar den insamlade betalningssättsförmånen den 10:e dagen i månaden efter inköpsmånaden till huvudmedlemmen i ägarkundshushållet på hans/hennes inbetalningskonto för förmåner i S-Banken. Om ägarkundens insats inte ännu är helt betald, bidrar betalningssättsförmånen som betalas till insatsen ända tills denna är helt betald.

3.3.2 Samla betalningssättsförmån

Betalningssättsförmånen beräknas på slutsumman av inköp vid S-gruppens verksamhetsställen i Finland som betalas med S-Förmånskortet och som omfattas av betalningssättsförmånen. Man får betalningssättsförmånen med S-Förmånskortets alla betalningssätt, både sådana som debiterar S-kontot (debit) och vid betalning på kredit (credit). Betalningssättsförmånen är ägarkundshushållspecifik. Alla personer i ägarkundshushållet bidrar med inköpen som de har betalt med sitt S-Förmånskort till betalningssättsförmånen som betalas till huvudmedlemmen i ägarkundshushållet.

3.3.3 Specialvillkor för betalningssättsförmånen

T.ex. bilhandeln och S-Rauta tillämpar begränsningar på betalningssättsförmånen. Inköp av service, tillbehör och reservdelar ger betalningssättsförmån inom bilhandeln. Vid köp av bil får man inte någon betalningssättsförmån. Vid S-Rauta får man betalningssättsförmån för de inköp till privathushåll som berättigar till Bonus. Uttag och insättningar av pengar och amortering av skuld bidrar inte till betalningssättsförmånen. Betalningssättsförmån beviljas vanligen inte på inköp av förmedlingsprodukter, t.ex. penningspel. Betalningssättsförmån beviljas inte på tobaksprodukter, tobakssurrogat, röktillbehör, tobaksimitationer, elektroniska cigarretter och nikotinvätskor, på drycker som innehåller över 1,2 volymprocent etylalkohol samt på livsmedel som innehåller över 2,8 volymprocent etylalkohol, såsom sötsaker, glass och konserver.

3.3.4 Kontroll av uppgifter om betalningssättsförmånen

Ägarkunden ser beloppet av den utbetalda betalningssättsförmånen i Oma S-kanava och S-mobil. Ägarkunden informeras om saken också per e-post, om hen har meddelat sin e-postadress till S-gruppens ägarkunds- och kundregister. Summan av inköpen som bidrar till betalningssättsförmånen kan man se i Oma S-kanava och S-mobil, vid ett kundtjänstställe eller per telefon av S-gruppens ägarkundstjänst.

3.4 Utdelning av överskott

En del av handelslagen kan dela ut överskott av rörelsen som utdelning av överskott. Om handelslagets fullmäktige (eller andelsstämma) beslutar om utdelning av överskott, betalas det ut till de ägarkunder, vars medlemskap i handelslaget som betalar utdelning av överskott var i kraft på redovisningsårets sista dag, och vars medlemskap i något handelslag i S-gruppen fortgår på utbetalningsdatum.

Summan av överskottet som delas ut beslutas årligen av fullmäktige på förslag av styrelsen (eller vid andelsstämman). Utdelningen av överskott beräknas på basis av bonusköpen vid verksamhetsställen som ägs av ägarkundens eget handelslag. Bonusinköp vid handelslagets dotterbolag, vid andra handelslags verksamhetsställen, SOK:s enheter eller S-gruppens samarbetspartner beaktas inte då utdelningen av överskottet beräknas.

Utdelningen av överskott betalas till ägarkundens inbetalningskonto för förmåner i S-Banken. Ägarkunden informeras om utbetald återbäring av överskott i Oma S-kanava och per e-post, om hen har meddelat sin e-postadress till S-gruppens ägarkunds- och kundregister. Samfund har inte rätt till utdelning av överskott. Om ägarkundens insats inte ännu är helt betald, bidrar utdelningen av överskott som betalas ut till insatsen ända tills denna är helt betald.

3.5 Ränta på insatsen

Om handelslagets fullmäktige (eller andelsstämma) på förslag av styrelsen beslutar om utdelning av överskott av rörelsen som ränta på andelskapitalet, betalas det ut till de ägarkunder, vars insats var helt betald på redovisningsårets sista dag, och vars till insatsen anslutna medlemskap i något handelslag i S-gruppen fortgår på datum för räntebetalningen. Till ägarkunder som inte har betalt hela insatsen betalas alltså inte ränta på insatsen.

Räntan som betalas ut besluts årligen av fullmäktige på förslag av styrelsen (eller vid andelsstämman).

Ränta på insatsen betalas till ägarkundens inbetalningskonto för förmåner i S-Banken. Ägarkunden informeras om utbetalningen av ränta per e-post, om hen har meddelat sin e-postadress till S-gruppens ägarkunds- och kundregister, samt i Oma S-kanava.

Handelslaget anmäler den utbetalda räntan på insatsen till skattemyndigheten. Ägarkunden måste kontrollera att räntan på insatsen som hen har fått under skatteåret är antecknad som kapitalinkomst på skattedeklarationen. Något intyg behövs inte. Räntan på insatsen som ett handelslag betalar till sina medlemmar är kapitalinkomst. På handelslagen i S-gruppen tillämpas skattereglementet för andra än offentligt noterade andelslag, enligt vilket 25 % av räntan på insatsen är skattepliktig och 75 % skattefri inkomst. Handelslaget gör inte förskottsinnehållning på belopp under 20 euro. Skattemyndigheten driver in skatten i anknytning till verkställandet av den slutliga beskattningen.

3.6 Produkt- och tjänsteförmånerna
Ägarkundens produkt- och tjänsteförmåner kan utnyttjas med S-Förmånskortet eller appen S-mobil omedelbart i anslutning till inköpet av produkten eller tjänsten. Förmånerna kan vara antingen landstäckande eller handelslagsspecifika eller allokerade mer exakt till en begränsad kundgrupp, t.ex. på basis av kundrelationen eller användningen av tjänster. Information om ägarkundförmånerna ges bl.a. i ägarkundskommunikationen, tidningen Samarbete, i S-mobil, på verksamhetsställena eller på webbplatsen S-kanava.

Produkt- och tjänsteförmånerna kan vara permanenta till naturen, t.ex. övernattning till ägarkundpris, som kontinuerligt erbjuds av S-gruppens hotell. Permanenta till naturen är också de månatligen växlande produktförmånerna på Sokos och restaurangernas ägarkundsprodukter, såsom ägarkundsvinerna eller de för ägarkunder specialprissatta matportionerna.

3.7 S-Förmånskortet

S-Förmånskortet är nyckeln till ägarkundens förmåner i S-gruppen. Man samlar Bonus med S-Förmånskortet, och innehavaren av ett S-Förmånskort är berättigad till ägarkundens produkt- och tjänsteförmåner. S-Förmånskortet kan också förses med betalegenskaper som produceras av S-Banken Ab. Företag och sammanslutningar kan inte få S-Förmånskort. S-Förmånskortet är personligt, och får inte överlåtas till någon annan person.

Ett S-Förmånskort beställs åt nya ägarkunder i samband med att de upptas som ägarkunder i handelslaget. Övriga personer som ingår i ägarkundhushållet som gör inköp kan få S-Förmånskort försedda med deras eget namn. Alla innehavare av S-Förmånskort har lika rätt till produkt- och tjänsteförmåner, men Bonus och betalningssättsförmånen betalas till huvudmedlemmen i ägarkundshushållet.

Att visa upp S-Förmånskortet och läsa det i betalterminalen vid kassan fungerar som befullmäktigande att överföra uppgifterna om köpet till S-gruppens ägarkunds- och kundregister och att ge huvudmedlemmen i ägarkundshushållet insyn i uppgifterna om köpet på transaktionsnivå. Inköpen registreras i ägarkundshushållets gemensamma köp, för vilka Bonus, betalningssättsförmånen och återbäringen av överskottet betalas ut åt huvudmedlemmen i ägarkundshushållet.

Nya ägarkunder får då de ansluter sig 1–2 interimistiska S-Förmånskort, med vilka kortinnehavarna kan samla Bonus och utnyttja produkt- och tjänsteförmåner. Det interimistiska S-Förmånskortet gäller bara en viss, på kortet angiven tid. Då det egentliga S-Förmånskortet har kommit på posten ska det interimistiska kortet förstöras genom att klippa det i tu.

Rätten till S-Förmånskort upphör i och med att personen lämnar ägarkundshushållet.

3.7.1 Förkommet S-Förmånskort

Om ett S-Förmånskort med betalegenskaper förkommer, ska förlusten omedelbart anmälas till spärrtjänsten 020 333 eller till S-Bankens Kundtjänst, tfn 010 76 5810, må–fr kl. 8–20 (0,0835 €/samtal + 0,1209 €/min). Kortinnehavarens ansvar för eventuellt missbruk av kortet upphör vid tidpunkten för anmälan. Om ett kontantkort förkommer, räcker det med att man anmäler det till något av handelslagets kundtjänstställen och beställer ett nytt kort.

3.8 Kundrelationen till S-Banken

S-Banken erbjuder kunderna finansiella tjänster: konton för sparande och placeringar, betalningstjänster bl.a. via den avgiftsfria webbanken, krediter som jämnar ut hushållets utgifter samt möjligheten att förse S-Förmånskortet med betalegenskaper.

Ägarkunden ska ha ett konto i S-Banken för inbetalning av de förmåner som erläggs i pengar.

Ytterligare information om S-Banken får man på s-banken.fi eller genom att ringa S-Bankens Kundtjänst, tfn 010 76 5810, må-fr kl. 8–20 (0,0835 €/samtal + 0,1209 €/min).

3.9 Inbetalningskonto för förmåner

I anknytning till att en ny ägarkund ansluter sig till handelslaget, öppnas åt ägarkunden i S-Banken ett S-Konto, som fastställs som inbetalningskonto för förmåner, alternativt kan ett existerande S-Konto fastställs som inbetalningskonto för förmåner. På kontot som fastställts som inbetalningskonto för förmåner, betalas förmånerna som betalas ut i pengar, t.ex. Bonus. Förmånerna som erläggs i pengar betalas enligt beslut av handelslagens styrelse endast till ett konto i S-Banken. Om en ägarkund har flera S-Konton i S-Banken, ska ett av dem fastställas som konto för inbetalning av förmåner.

S-Kontot är ett källskattepliktigt konto med avistavillkor, som kan öppnas och användas helt gratis. S-Kontot används med ett S-Förmånskort som är försett med debitegenskapen. Med ett S-Förmånskort med debitegenskapen kan man göra insättningar och uttag på S-gruppens verksamhetsställen (t.ex. Prisma, Sokos, S-market, Sale och Alepa), med S-Förmånskort försedda med Visaegenskapen kan man ta ut pengar också vid Ottopunkter och utomlands vid Visa-automater. Om kundens kort inte har betalegenskaper, kan kunden ta ut kontanter och göra insättningar på kundtjänstställen genom att styrka sin identitet. I webbanken kan man betala räkningar och girera pengar från S-Kontot.

Kontovillkoren för S-Kontot finns på webbplatsen www.s-banken.fi.

Man kan också definiera ett S-Avkastningskonto eller ett S-Fondkonto som inbetalningskonto för förmåner.

3.10 Möjlighet att påverka handelslagets verksamhet

Ägarkunden kan påverka förvaltningen i sitt handelslag genom att delta i valet av handelslagets fullmäktige (andelsstämman) samt genom att bli vald till något av handelslagets förtroendeorgan (fullmäktige, förvaltningsråd, styrelse, kundkommitté).

I valordningen för handelslagets fullmäktige stadgas om ägarkundernas rösträtt samt om deras behörighet att kandidera i fullmäktigeval. Varje ägarkund i handelslaget, som har godkänts som ägarkund före valåret, har rösträtt. En ägarkund ska ha fyllt 15 år före valårets början. Avgångna och uteslutna ägarkunder och avlidna ägarkunders rättsinnehavare har inte rösträtt.

Varje ägarkund i handelslaget, som blivit antagen som ägarkund före valårets början, som vid valets början är myndig och som bor inom handelslagets område kan ställas upp som kandidat i handelslagets val.

Personer som ingår i ägarkundshushåll kan också delta i S-gruppens kundpaneler. Man kan anmäla sig till paneler på Oma S-kanava.

3.11 Tidningen Samarbete

Tidningen Samarbete sänds till ägarkunder i S-gruppen som aktivt utnyttjar S-gruppens och dess samarbetspartners tjänster till den hemadress i Finland som anges i S-gruppens ägarkunds- och kundregister eller elektroniskt. Tidningen Samarbete rapporterar bl.a. om aktuella ägarkundsförmåner.

Om ägarkunden inte vill ta emot tidningen Samarbete per post, kan huvudmedlemmen i ägarkundshushållet i tjänsten Oma S-kanava  abonnera på S-gruppens månatliga förmåner till sin e-postadress. Ägarkunden kan också förhindra utsändandet av posten genom att kontakta S-gruppens ägarkundstjänst eller besöka ett kundtjänstställe på t.ex. Prisma eller Sokos. Yhteishyvä kan läsas också på webbplatsen Yhteishyva.fi.

Ägarkunden kan förbjuda användningen av sina kontaktuppgifter för direktmarknadsföring. I så fall antecknas marknadsföringsspärr i ägarkundens registeruppgifter. Tidningen Samarbete distribueras inte till ägarkunder som har förbjudit direktmarknadsföring.

3.12 Ägarkundförmåner vid avgång och överföring

Ägarkundsförmånerna upphör då ägarkunden avgår eller utesluts. Bonus och betalningssättsförmån betalas inte ut för utträdes-/uteslutningsmånaden. Vid överföring av andelsrätten fortsätter ägarkundförmånerna i regel utan avbrott. Bonus utgår från och med början av överföringsmånaden enligt den bonustabell som tillämpas av det nya handelslaget.


4 Dataskydd och databehandling

Handelslaget vill skydda sina ägarkunders och andra kunders integritet och informerar aktivt om principerna för skydd av personuppgifter som det följer. Handelslaget följer finsk lagstiftning om integritetsskydd vid hanteringen av personuppgifter.

4.1 S-gruppens ägarkunds- och kundregister

Enligt 4 kap. 14 § lagen om andelslag är handelslaget skyldigt att föra en medlemsförteckning över sina medlemmar (Medlemsförteckning 2.1.2). S-gruppshandelslagens medlemsförteckningar och andra kunduppgifter som berör ägarkunder och deras ägarkundshushåll administreras i S-gruppens ägarkunds- och kundregister. Man kan läsa registerbeskrivningen, som enligt personuppgiftslagen ska finnas för registret på S-kanava, webbsidan www.s-kanava.fi/registerbeskrivning.

Uppgifterna i S-gruppens ägarkunds- och kundregister används vid skötseln av ägarkunds- och kundrelationer och vid kontakt med kunderna. Uppgifterna kan också utnyttjas vid planering och utveckling av affärsverksamheten (t.ex. genom kundenkäter per e-post). Uppgifterna i registret kan också användas av S-gruppen (handelslagen och SOK-koncernen med dotterbolag) och dess samarbetspartner för direktmarknadsföring, om inte kunden särskilt har förbjudit det. Man kan förbjuda marknadsföring och undersökningsenkäter genom att meddela S-gruppens kundtjänst.

Uppgifterna i medlemsregistret överlåts inte till företag utanför S-gruppens ägarkundsystem.

Uppgifterna i S-gruppens ägarkunds- och kundregister är baserade på uppgifter som kunden har meddelat i ägarkundsavtalet eller senare. Dessutom samlas i registret uppgifter om bonusköp som betalts med S-Förmånskortet. Man kan samla uppgifter om inköp på produktnivå i registret. Att registrera inköp som bonusköp fungerar som fullmakt för lagring av inköpsdata i registret.

Huvudmedlemmen i ett ägarkundshushåll kan i sina registeruppgifter utom sammandragsuppgifterna om hushållets bonusköp (månadens bonusköp totalt, månadens bonusköp totalt per kedja/kedjegrupp, bonusprocenten och utbetald Bonus) – både i Oma S-kanava och S-mobil – se slutsumman per kvitto av alla inköp som alla personer i ägarkundshushållet har gjort. Personer som tillhör ett ägarkundshushåll kan i sina registeruppgifter och i uppgifterna om bonusköp i Oma S-kanava och S-mobil utom sammandragsuppgifterna endast se slutsumman per kvitto på sina egna inköp. Mer exakta uppgifter, på produkt-, eller produktgruppnivå, kan var och en se endast om sina egna inköp med S-Förmånskortet. Registrets informationsinnehåll beskrivs mer detaljerat i registerbeskrivningen. Registerbeskrivningen finns till påseende på www.s-kanava.fi/registerbeskrivning.

4.2 Kontrollera egna registeruppgifter

Man kan granska sina uppgifter i S-gruppens ägarkunds- och kundregister på två olika sätt:
I tjänsten Oma S-kanava kan man granska sina grunduppgifter (bl.a. uppgifterna om namn och adress, tillstånd till och förbud mot marknadsföring, abonnemang, uppgifterna om ägarkundsrelationen till handelslaget och ägarkundshushållet), kolla förmånerna som betalats ut i pengar och uppgifter om ägarkundshushållets bonusköp totalt och per kedja/kedjegrupp, samt beställa en rapport om köpdata, där man kan se sina egna inköp som registrerats noggrannare än totalsumman per kvitto. I Oma S-kanava kan man när som helst granska sina registeruppgifter helt gratis.

Man kan också beställa ett registerutdrag med en skriftlig undertecknad anhållan om registerutdrag, som man antingen lämnar in på något av S-gruppens kundtjänstställen (Prisma, de större Sokosenheterna och vissa S-marketar) eller postar till registerhållaren. Anhållan om registerutdrag kan vara fritt formulerad eller skriven på blanketten för anhållan om registerutdrag, som kan skrivas ut på webbplatsen www.s-kanava.fi/registerutdrag. Med anhållan om registerutdrag får man ett registerutdrag med sina egna uppgifter avgiftsfritt en gång om året.

4.3 Adressändringar

S-gruppens ägarkunds- och kundregister uppdateras med uppgifter om namn- och adressförändringar, som fås ur befolkningsdatasystemet för alla kunder i ägarkundshushållet. Kunder, som har gjort en officiell flyttningsanmälan till befolkningsregistret, och inte har något giltigt förbud mot uppdatering av kundregister i befolkningsdatasystemet, behöver inte meddela sina adressändringar separat till handelslaget. Den gällande adressuppgiften kan man kolla i Oma S-kanava.

Information om ägarkundsrelationen får man

• genom ägarkundskommunikationen
• på sitt eget handelslag
• på S-gruppens webbplats S-kanava.fi
• genom att ringa S-gruppens ägarkundstjänst 010 76 5859, må-fr klo. 8–20 (0,088 €/min)


Ägarkund kallas en personmedlem i ett handelslag som ingår i S-gruppens ägarkundssystem.

Ett ägarkundshushåll bildas av personerna som bor i ett och samma hushåll och som bidrar till hushållets sammanlagda inköp/bonusköp. Ägarkundshushållet bildas kring den person som vid anslutningen fastställs som huvudmedlem. Huvudmedlemmen ska vara ägarkund. Bonus och betalningssättsförmånen som samlas genom ägarkundshushållets inköp betalas ut till ägarkundshushållets huvudmedlem. Vid behov kan man göra ändringar i ägarkundshushållet (lägga till och ta bort personer).

S-Förmånskortet är tecknet på att innehavaren är ägarkund och nyckeln till ägarkundsförmånerna. Personer som bor i samma ägarkundshushåll som en ägarkund kan få S-Förmånskort utställda på deras eget namn. S-Förmånskortet kan vara ett kontantkort eller förses med betalegenskaper som erbjuds av S-Banken.

Bonus är en köpåterbäring som ägarkunden får för sina sammanlagda månatliga inköp vid S-gruppens och dess samarbetspartners bonusverksamhetsställen.

Betalningssättsförmånen är en ägarkundsförmån på 0,5 procent, som beviljas på totalbeloppet av inköp vid S-gruppens verksamhetsställen i Finland som betalas med S-Förmånskortet och som omfattas av betalningssättsförmånen.